Обговорення проектів рішень
     
     
     

Полтавська обласна рада

Асоціація міст України

Полтавська ОДА

Сайт Президента України

Сайт газети Вісті Хорольщини

Сайт Хорольської районної ради

майна списання комісії господарювання положення громади територіальної рішення власності управління хорол комунальної міської регуляторного україни майно відповідно цього використання засі
Положення про порядок списання комунального майна
2015-03-03

Україна

Полтавська область

Хорольська міська рада

    Шістдесят шоста сесія міської ради

Шостого скликання

(Пленарне засідання)

 

 

  РІШЕННЯ   

 

      27.02 .2015 р.                                                                                                           №57   
                                    
                                                                                                                                                                  

 

Про Положення про порядок                                                                                          списання майна комунальної                                                                                       власності територіальної громади м. Хорол

 

Відповідно до ст. 9, ст. 35 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст  ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Оприлюднити в  газеті «Вісті Хорольщини» та на сайті міської ради для обговорення проект рішення  сесії Хорольської міської ради VІ скликання  «Про  порядок списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол» (додаток№1)

 

2. Зауваження і пропозиції щодо проекту рішення   Хорольської міської ради та аналізу регуляторного впливу приймаються  в письмовому вигляді за адресою: м. Хорол,   вул. К.Маркса, 37  протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

 

 

              Міський голова                                         І.В.Свириденко

 

 

Додаток №1 до рішення 66 сесії міської                                                                                                         ради   6 скликання від 27.02.2015р.№___

 

 

 

Україна

Полтавська область

Хорольська міська рада

    ______________ сесія міської ради

Шостого скликання

(Пленарне засідання)

РІШЕННЯ

 

від                                                                                                                   №

Про Положення про порядок списання                                                                                           майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна територіальної громади міста Хорол,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол (додаток 1).

2. Утворити постійно діючу комісію з питань списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол (додаток 2).

4. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол (додаток 3)

5.  Оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради в мережі INTERNET згідно законодавства.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Свириденко

 

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від  ___________  №  _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності

територіальної громади м. Хорол

 

Загальна частина

1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання  комунального майна, яке заходяться на балансах: міської ради підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади м. Хорол

2. У цьому Положенні суб’єктами  господарювання є комунальні підприємства, організації  та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності.

Суб’єктом управління у цьому Положенні визначено Хорольську міську раду або її виконавчі органи. 

3.Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

4. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення списуються відповідно до положень законодавства, яке ураховує специфіку їх збереження, використання, списання, утилізації тощо.

Запаси списуються згідно Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 № 947  «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».

5. Відповідно цього Положення списанню підлягає майно:

- що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

- у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

- або майно пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

- або майно виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

5.1. При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

Прийняття рішення про списання майна

6. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб’єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта управління чи господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта відповідно до цього Положення з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Положення.

7. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає суб'єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

1) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1 Положення;

2) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2 Положення;

3) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання;

4) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

5) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

У разі потреби суб'єкт управління може запитувати від суб’єкта  господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).

8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається відповідним суб'єктом управління протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 7 цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна або відмову в наданні такої згоди оформлюється у формі рішення міської ради. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:  1) майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 5 цього Положення;  2) суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання; 3) суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності; .

9. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна суб'єкт управління утворює комісію з розгляду питань стосовно списання майна.

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести  додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

Утворення суб’єктом  господарювання комісії із списання майна, її завдання та повноваження

10. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі - комісія), головою якої є заступник керівника суб'єкта господарювання, а членами - головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб суб’єкта  господарювання, а також залучені за вимогою суб'єкта управління його представники та інші фахівці.

Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта  господарювання.

11. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб’єкт  господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

12. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб’єктом  господарювання можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).

13. У разі порушення проти суб’єкта  господарювання справи про банкрутство суб’єкт  управління, керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова комісії - керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 10 - 12 цього Положення.

14. Комісія:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

15. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта  господарювання.

Механізм списання майна

16. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

17. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

18. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

19. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

23. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб'єкту управління у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3 Положення.

У разі наявності зауважень до звіту суб'єкт управління повертає його суб'єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

24. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб'єктом господарювання суб'єкту управління звіту про списання майна.

25. Керівник суб’єкту господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання суб'єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

26. Керівник суб’єкту господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

27. Суб'єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення.

 

Склад
  постійно діючої комісії з питань списання майна комунальної  власності територіальної громади м. Хорол

 

Секретар міської ради – голова комісії                                                                                                     Голова комісії з питань фінансів, бюджету   підприємництва та управління майном – заступник голови комісії                                                                                                                              Завідуючий відділом соціально-економічного розвитку – секретар комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Членикомісії:                                                                                                                                                           Заступник міського голови                                                                                                                Заступник міського голови                                                                                                            Головнийбухгалтер                                                                                                                            Завідуючий юридичним відділом                                                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ
  про постійно діючу комісію з питань списання майна комунальної  власності територіальної громади м. Хорол

1. Постійно діюча комісія з питань списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол (далі - Комісія), створена відповідно до пункту 9 Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол, з метою дотримання чинного законодавства України при списанні комунального майна.

2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Завданням Комісії є розгляд документів, підготовка пропозицій щодо списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол.

4. Комісія у разі необхідності має право:

- робити запити до керівників суб’єктів господарювання про надання додаткових документів;

- запрошувати на засідання представників суб’єктів господарювання,.

5. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту прийняття рішення про її утворення. Керує роботою Комісії і проводить її засідання голова Комісії, а у випадку його відсутності – заступник голови Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

6. Голова Комісії в межах своєї компетенції:  - скликає та проводить засідання Комісії.

7. Секретар Комісії:

- готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

- проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

- веде протокол засідання Комісії.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.

9. Надання згоди на списання чи відмова в наданні такої згоди комунального майна оформлюється у вигляді рішення Хорольської міської ради. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта управління чи господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта відповідно до цього Положення з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту - рішення Хорольсмької міської ради

«Про Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади м. Хорол»

 

1.      Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Даний регуляторний акт розроблений у зв’язку з відсутністю на цей час законодавчо встановленого механізму та способів списання майна спільної власності територіальної громади міста та з метою встановлення єдиних вимог до списання майна бюджетних установ та комунальних підприємств, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хорол, ефективного використання майна, здійснення належного контролю за списанням основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хорол.

 

2. Мета державного регулювання.

Визначення механізму та способів списання майна власності територіальної громади міста.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Прийняття вказаного рішення міською радою є єдиним способом досягнення поставленої мети в межах правового поля, оскільки:

- відповідає вимогам чинного законодавства,

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання,

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики,

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми

- забезпечує реалізацію повноважень міської ради як власника комунального майна територіальної громади міста.

 

4. Механізм реалізації мети

Для розв’язання проблеми, зазначеної в пункті 1 цього аналізу, пропонується на сесії міської ради прийняти рішення «Про затвердження Порядку списання майна,  яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Хорол»

 

5. Обгрунтування можливості досягнення поставлених цілей.

Застосування Положення дозволить ефективніше здійснювати фінансово-господарську діяльність суб’єктам господарювання, майно яких належить до комунальної власності територіальної громади м. Хорол.

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Завдяки прийняттю розробленого проекту рішення ради досягнення передбачених ним цілей буде забезпечуватись існуванням нормативно-правового акту що дозволить ефективніше здійснювати фінансово-господарську діяльність суб’єктам господарювання, майно яких належить до комунальної власності територіальної громади м. Хорол.

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення вноситимуться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показники які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

- зменшення видатків господарюючих суб’єктів комунальної власності територіальної громади міста на утримання неліквідного майна;

- вдосконалення порядку списання майна, що є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області;

 

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснене під час розробки даного проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки.

Періодичні відстеження – кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта. 

Оголошення
     
Друге планове засідання виконавчого комітету

19 лютого 2019 року о 14-00 год. відбудеться друге планове засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 37

     
     
Засідання Спортивної ради

8 лютого 2019 року о 16-00 год. відбудеться круглий стіл за участі представників Спортивної ради при виконавчому комітеті Хорольської міської ради, депутатів міської ради 7 скликання та активістів громади за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 37

     
Архів оголошень
Нова Пошта

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37800, м.Хорол, вул.Незалежності (колишня Карла Маркса), №37 тел./факс (05362)33-3-44 E-mail: hmr37@ukr.net